ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ (ฉบับท่องจำ)

   หนังสือธรรมะ > พระธรรมเทศนา คำสอน > หนังสือสวดมนต์

ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ (ฉบับท่องจำ)

ผู้แต่ง : ใจ...หยุด ๒๔ น.
คำบรรยาย : ในบรรดาสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ศีลถือเป็นสิกขาบทแรกที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต เพราะศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง บุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์ดีแล้ว จักเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริต จิตจะร่าเริงแจ่มใส และเป็นท่าหยั่งลงมหาสมุทร คือ พระนิพพาน
พระปาฏิโมกข์ ถือเป็นศีลของพระภิกษุที่บวชในพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากรูปใดย่อหย่อน ในพระปาฏิโมกข์ ก็จะเป็นเหตุให้เสื่อมจากมรรคผลนิพพานได้และหากรูปใดปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ย่อมหวังได้ว่าผู้นั้นจักเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา ถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ และบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุด
จำนวนหน้า : 200
สำนักพิมพ์ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด
ปีที่พิมพ์ : 2558
หมวดหมู่ : หนังสือสวดมนต์
ชม : 2336 ครั้ง
Download : 1402 ครั้ง
Tags : ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ
  
Bookmark and Share

   eBook แนะนำ