หนังสือสวดมนต์

   หนังสือธรรมะ > พระธรรมเทศนา คำสอน

หนังสือสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทบทวนโอวาทเรื่องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อ่าน 6534 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2560
สร้างเมื่อ 06 ก.พ. 2560
ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ (ฉบับท่องจำ)
ในบรรดาสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ศีลถือเป็นสิกขาบทแรกที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต เพราะศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง บุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์ดีแล้ว จักเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริต จิตจะร่าเริงแจ่มใส และเป็นท่าหยั่งลงมหาสมุทร คือ พระนิพพาน พระปาฏิโมกข์ ถือเป็นศีลของพระภิกษุที่บวชในพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากรูปใดย่อหย่อน ในพระปาฏิโมกข์ ก็จะเป็นเหตุให้เสื่อมจากมรรคผลนิพพานได้และหากรูปใดปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ย่อมหวังได้ว่าผู้นั้นจักเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา ถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ และบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุด
อ่าน 3189 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2558
สร้างเมื่อ 29 ธ.ค. 2558
ปาฏิโมกข์ ฉบับฉลองวันธรรมชัย
ปาฏิโมกข์ฉบับฉลองวันธรรมชัย จัดพิมพ์เนื่องในมงคลสมัย “วันธรรมชัย” วันคล้ายวันเกิดในเพศสมณะ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
อ่าน 16924 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2555
สร้างเมื่อ 02 ต.ค. 2555
บทสวดสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตุและพระมงคลเทพมุนี
บทสวดสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตุและบทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี
อ่าน 3821 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 20 มิ.ย. 2555
ธรรมกายานุสติกถา
จากหนังสือ สวดมนต์แปล ฉบับหอสมุดวชิรญาณ ร.ศ.128 และหลักศิลาจารึก หลักที่ 54 แปลโดย ศาสตราจารย์ ฉ่ำ ทองคำวรรณ
อ่าน 3073 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 19 มิ.ย. 2555
สวดมนต์ ฉบับธรรมทายาทและอุปสมบท
สวดมนต์ ฉบับธรรมทายาทและอุปสมบท วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
อ่าน 5900 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 07 มิ.ย. 2555
สวดมนต์ ฉบับธรรมทายาท
อสชฺฌายมลา มนฺตา อนุฏฺฐานมลา ฆรา มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ ปมาโท รกฺขโต มลํ ฯ "มนต์ทั้งหลาย มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน เรือน มีความไม่หมั่นเป็นมลทิน ความเกียจคร้าน เป็นมลทินของผิวพรรณ ความประมาท เป็นมลทินของผู้รักษา" พุทธพจน์
อ่าน 5490 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 07 มิ.ย. 2555
สวดมนต์ ฉบับฟื้นฟูศีลธรรมโลก
บทสวดมนต์ เป็นบทสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะสูงสุด การสวดมนต์ชำระใจเป็นประจำทุกเช้า-เย็น จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน
อ่าน 3299 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 07 มิ.ย. 2555
สวดมนต์ ฉบับพุทธบริษัท 4
บทสวดมนต์ เป็นบทสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะสูงสุด การสวดมนต์ชำระใจเป็นประจำทุกเช้า-เย็น จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนชาวไทย และเป็นที่มาของหนังสือสวดมนต์เล่มนี้
อ่าน 10831 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 07 มิ.ย. 2555
สวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย
การสวดมนต์อยู่เป็นนิตย์จิตผ่องใส เพราะการสวดมนต์เป็นกุศโลบายในการเจริญพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ กองวิชาการ วัดพระธรรมกายจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ "สวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย" ขึ้นเป็นรูปเล่มที่กระทัดรัดเหมาะต่อการนำติดตัวไปตามสถานที่ต่างๆได้โดยสะดวก
อ่าน 43653 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 07 มิ.ย. 2555
Bookmark and Share  
   ค้นหา หนังสือธรรมะ    

หมวดหมู่