Case Study

   หนังสือธรรมะ > กฎแห่งกรรม

ชีวิตหลังความตาย มหันภัยคลื่นยักษ์สึนามิ
เหตุแห่งวิบากกรรมคร่าชีวิต กรณีศึกษาเหยื่อคลื่นยักษ์ที่ตะกั่วป่า คนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ตายแล้วไปไหน
อ่าน 3577 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 27 มิ.ย. 2555
ที่นี่มีคำตอบ เล่ม 3
โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา มี วัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ มุ่งหวังให้เป็น รายการศึกษาธรรมะทางไกลผ่านสื่อ ดาวเทียม เพื่อเป็นธรรมทาน และมุ่ง ปลูกฝังประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และ ทุกระดับการศึกษาให้มีสัมมาทิฏฐิ มีความ ตระหนักและเชื่อในผลของบุญและบาป ตลอดจนมีความเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรม
อ่าน 2656 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2551
สร้างเมื่อ 23 มิ.ย. 2555
ที่นี่มีคำตอบ เล่ม 2
ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ มีกำหนดร้อยปีเป็นอย่างมาก ไม่เกินกำหนดนั้น ย่อมเหือดแห้งไป เหมือนไม้อ้อที่ถูกตัดแล้ว มีแต่จะเหี่ยวแห้งไป ฉะนั้น จะมัวเพลิดเพลินไปไย จะมัวเล่นคึกคะนองไปทำไม ความยินดีจะเป็นประโยชน์อะไร ประโยชน์อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์ จะมีประโยชน์อะไรด้วยบุตรและภรรยา
อ่าน 3026 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2551
สร้างเมื่อ 23 มิ.ย. 2555
ที่นี่มีคำตอบ เล่ม 1
จริงบ้างที่อยากเห็น แล้วเคยเห็นจริงบ้างไหม มีคำถามตั้งมากมาย เธอต้องการจะถามใคร เธอรู้บ้างไหม มีใครให้คำตอบ ที่เคยถาม ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ทำอย่างนั้น ทำไมถึงเป็นแบบนี้ ความเป็นจริงตั้งมากมาย เธอต้องการก็เห็นได้ เธอรู้ไหมที่นี่มีคำตอบ
อ่าน 3518 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2551
สร้างเมื่อ 23 มิ.ย. 2555
Case Study กฎแห่งกรรม เล่มที่ 7
เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเล่าถึงชีวิตหลังความตาย กฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ที่ได้รวบรวมมาจากครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติสมาธิวิชชาธรรมกาย แล้วมาพ้องตรงกันกับเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในสมัยพุทธกาล เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้รู้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ให้มีกำลังใจในการสร้างความดี ให้รู้ถึงที่ไปหลังความตาย และให้เข้าใจว่าผู้ที่ละโลกไปแล้วต้องการบุญ
อ่าน 2453 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2547
สร้างเมื่อ 08 มิ.ย. 2555
Case Study กฎแห่งกรรม เล่มที่ 6
เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเล่าถึงชีวิตหลังความตาย กฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ที่ได้รวบรวมมาจากครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติสมาธิวิชชาธรรมกาย แล้วมาพ้องตรงกันกับเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในสมัยพุทธกาล เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้รู้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ให้มีกำลังใจในการสร้างความดี ให้รู้ถึงที่ไปหลังความตาย และให้เข้าใจว่าผู้ที่ละโลกไปแล้วต้องการบุญ
อ่าน 2321 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​0
สร้างเมื่อ 08 มิ.ย. 2555
Case Study กฎแห่งกรรม เล่มที่ 5
เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเล่าถึงชีวิตหลังความตาย กฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ที่ได้รวบรวมมาจากครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติสมาธิวิชชาธรรมกาย แล้วมาพ้องตรงกันกับเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในสมัยพุทธกาล เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้รู้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ให้มีกำลังใจในการสร้างความดี ให้รู้ถึงที่ไปหลังความตาย และให้เข้าใจว่าผู้ที่ละโลกไปแล้วต้องการบุญ
อ่าน 2428 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2547
สร้างเมื่อ 08 มิ.ย. 2555
Case Study กฎแห่งกรรม เล่มที่ 4
เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเล่าถึงชีวิตหลังความตาย กฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ที่ได้รวบรวมมาจากครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติสมาธิวิชชาธรรมกาย แล้วมาพ้องตรงกันกับเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในสมัยพุทธกาล เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้รู้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ให้มีกำลังใจในการสร้างความดี ให้รู้ถึงที่ไปหลังความตาย และให้เข้าใจว่าผู้ที่ละโลกไปแล้วต้องการบุญ
อ่าน 2271 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2547
สร้างเมื่อ 08 มิ.ย. 2555
Case Study กฎแห่งกรรม เล่มที่ 3
เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเล่าถึงชีวิตหลังความตาย กฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ที่ได้รวบรวมมาจากครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติสมาธิวิชชาธรรมกาย แล้วมาพ้องตรงกันกับเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในสมัยพุทธกาล เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้รู้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ให้มีกำลังใจในการสร้างความดี ให้รู้ถึงที่ไปหลังความตาย และให้เข้าใจว่าผู้ที่ละโลกไปแล้วต้องการบุญ
อ่าน 2274 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2547
สร้างเมื่อ 08 มิ.ย. 2555
Case Study กฎแห่งกรรม เล่มที่ 2
เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเล่าถึงชีวิตหลังความตาย กฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ที่ได้รวบรวมมาจากครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติสมาธิวิชชาธรรมกาย แล้วมาพ้องตรงกันกับเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในสมัยพุทธกาล เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้รู้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ให้มีกำลังใจในการสร้างความดี ให้รู้ถึงที่ไปหลังความตาย และให้เข้าใจว่าผู้ที่ละโลกไปแล้วต้องการบุญ
อ่าน 2362 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2547
สร้างเมื่อ 08 มิ.ย. 2555
Bookmark and Share  
   ค้นหา หนังสือธรรมะ    

หมวดหมู่