DF การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

   หนังสือธรรมะ > หนังสือประกอบการเรียน DOU

DF 303 เครือข่ายองค์กรกัลยาณมิตร
เครือข่ายองค์กรกัลยาณมิตร เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงเนื้อหาทั่วไปเกี่ยวกับ ความสำคัญในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในลักษณะของการจัดตั้งเป็นกิจกรรม
อ่าน 2223 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2549
สร้างเมื่อ 08 มิ.ย. 2555
DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้ศึกษา ได้ศึกษาถึงวิธีการ รูปแบบ และทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
อ่าน 2301 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2548
สร้างเมื่อ 08 มิ.ย. 2555
DF 101 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้ให้ผู้ศึกษาถึงเนื้อหาทั่วไปเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และหลักธรรมในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร หลักการเบื้องต้น บทบาทหน้าที่
อ่าน 3084 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2548
สร้างเมื่อ 08 มิ.ย. 2555
DF 404 ศาสนศึกษา
วิชาศาสนศึกษา มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดกำเนิด วิวัฒนาการ ภูมิหลัง หลักคำสอน และหลักศรัทธาต่างๆ
อ่าน 4038 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2550
สร้างเมื่อ 08 มิ.ย. 2555
Bookmark and Share  
   ค้นหา หนังสือธรรมะ    

หมวดหมู่