GB ความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา

   หนังสือธรรมะ > หนังสือประกอบการเรียน DOU

GB 406 สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฏก
วิชา สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฏก เป็นวิชาที่มุ่งให้นักศึกษาเห็นคำสอนในพระไตรปิฏกนั้นนอกจากจะมีเนื้อหาหลักคือหลักปฏิบัติเพื่อความพ้มทุกข์แล้ว ยังมีคำสอนที่ครอบคลุมศาสตร์
อ่าน 4573 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2551
สร้างเมื่อ 11 มิ.ย. 2555
GB 405 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
วิชา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา เป็นวิชาที่มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นมาของพระพุทธศาสนา ตั้งแต่สภาพสังคมอินเดียตั้งเดิมก่อนที่พระพุทธศานาจะอุบัติขึ้น
อ่าน 6499 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2550
สร้างเมื่อ 11 มิ.ย. 2555
GB 304 สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ
วิชา สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างตัวสร้างฐานะที่ถูกต้องตามพุทธวิธี
อ่าน 2990 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2550
สร้างเมื่อ 11 มิ.ย. 2555
GB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก
วิชา สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญและมีการพัฒนาให้ก้าวหน้าด้วยหลักธรรม
อ่าน 3036 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2548
สร้างเมื่อ 11 มิ.ย. 2555
GB 102 สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง
วิชา สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเอง เป็นวิชามุ่งให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงเนื้อหาทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตให้มีความก้าวหน้าด้วยหลักมงคลชีวิต 38 ประการ
อ่าน 4899 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2550
สร้างเมื่อ 11 มิ.ย. 2555
GB 101 ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา
วิชาความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาวิชานี้เน้นเรื่องพระรัตนตรัยอันเป็นแก่นของพระพุทธศาสนา เป็นสรณะคือที่พึ่งอันสูงสุดของมวลมนุษย์
อ่าน 5349 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2553
สร้างเมื่อ 11 มิ.ย. 2555
Bookmark and Share  
   ค้นหา หนังสือธรรมะ    

หมวดหมู่