MD สมาธิ

   หนังสือธรรมะ > หนังสือประกอบการเรียน DOU

MD 408 สมาธิ 8
สมาธิ 8 วิปัสสนากัมมัฏฐาน มุ่งให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานตามที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
อ่าน 4943 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2550
สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2555
MD 407 สมาธิ 7
สมาธิ 7 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี (2) มุ่งให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการเจริญสมากัมมัฏฐานตามที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
อ่าน 3319 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2550
สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2555
MD 306 สมาธิ 6
สมาธิ 6 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี (1) มุ่งให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการเจริญสมถกัมมัฏฐานตามที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
อ่าน 4402 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2550
สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2555
MD 305 สมาธิ 5
สมาธิ 5 หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน มุ่งให้ผู้ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา
อ่าน 4676 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2550
สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2555
MD 204 สมาธิ 4
สมาธิ 4 เทคนิคการทำสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้ศึกษามีความรู้ในหลักปฏิบัติ อันเป็นเทคนิคที่จะส่้งเสริมให้การปฏิบัติสมาธิในชีวิตประจำวันมีสัมฤทธิผล
อ่าน 4353 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2549
สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2555
MD 203 สมาธิ 3
สมาธิ 3 อุปสรรคและวิธีการแก้ไขในการทำสมาธิ เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้ศึกษา ศึกษาสาเหตุ ประเภท และวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำสมาธิ
อ่าน 4566 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2550
สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2555
MD 102 สมาธิ 2
สมาธิ 2 หลักการเจริญสมาธิภาวนา เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงหลักปฏิบัติในการทำสมาธิโดยแสดงรายละเอียดถึง การปรับร่างกายการปรับใจ
อ่าน 4408 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2550
สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2555
MD 101 สมาธิ 1
สมาธิ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิมุ่งให้ผู้ศึกษามีความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับสมาธิ ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงนำไปสู่การปฏิบัติ
อ่าน 5906 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2550
สร้างเมื่อ 14 มิ.ย. 2555
Bookmark and Share  
   ค้นหา หนังสือธรรมะ    

หมวดหมู่