SB พุทธวิธีในการพัฒนานิสัย

   หนังสือธรรมะ > หนังสือประกอบการเรียน DOU

SB 304 ชีวิตสมณะ
วิชา ชีวิตสมณะ เป็นวิชาที่มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าในวิถีชีวิตความเป็นอยู่พระภิกษุในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องเป้าหมายของการบวช การเลี้ยงชีวิต และวิธีการปฏิบัติตนเอง
อ่าน 3270 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2550
สร้างเมื่อ 09 มิ.ย. 2555
SB 303 แม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนา
วิชา SB 303 แม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนา เป็นวิชาที่ม่งให้นักเศึกษาได้เรียนรู้และเข้าในถึงการฝึกฝนอบรมตนเองของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อ่าน 3167 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2549
สร้างเมื่อ 09 มิ.ย. 2555
SB 202 วัฒนธรรมชาวพุทธ
วิชา SB 202 วัฒนธรรมชาวพุทธ มุ่งให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ซึ่งแฝงวิธีการฝึกฝนคุณธรรมจากกิจวัตรและกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
อ่าน 5083 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2550
สร้างเมื่อ 09 มิ.ย. 2555
SB 101 วิถีชาวพุทธ
วิชา SB 101 วิถีชาวพุทธ เป็นวิชาหนึ่งที่คณะผู้จัดทำชุดวิชา มีความอุตสาหะพยายามที่จะนำเอาหลักพระพุทธธรรมคำสอนมาอธิบาย และแสดงให้เห็นในเชิงของการประพฤติบัติที่ผู้ศึกษาสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
อ่าน 4647 ครั้ง / ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ​2548
สร้างเมื่อ 09 มิ.ย. 2555
Bookmark and Share  
   ค้นหา หนังสือธรรมะ    

หมวดหมู่